เงื่อนไขการใช้บริการ

1. ห้ามนำเข้าลิงค์ที่ผิดกฏหมายหรือส่อไปในทางผิดจริยธรรม

2. เข้าหน้าที่มีสิทธิ์ลบลิงค์ที่เห็นว่าไม่เหมาะสมทุกกรณี โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า